RODO

Informacja Rodo

Kontakt - Administrator Danych Osobowych

Technika Chłodzenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, ul. Pyskowicka 24, 41-807 Zabrze, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351271, NIP: 6482723130, REGON: 241531848

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

  • poprzez pocztę elektroniczną e-mail: tchw@tchw.pl
  • pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Pyskowicka 24, 41-807 Zabrze z dopiskiem „DANE OSOBOWE”

Kontakt - Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Marcinem Listowskim:

  • telefon: +48 728 862 246
  • e-mail: iod@tchw.pl
  • pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Pyskowicka 24, 41-807 Zabrze z dopiskiem „INSPEKTOR OCHRONY DANYCH"

Obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych​:

pixel