Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem z innymi
odpadami.


2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do
przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania
zużytego sprzętu.


3. Konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub
elektronicznego w sklepie na zasadzie „1 za 1”, tzn. urządzenie za urządzenie (art. 42, pkt. 1
ustawy ZSEE).


4. Zarówno sprzedawca detaliczny jak i hurtowy może jednak odmówić przyjęcia takiego
sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia (art. 37a ust. 2 ustawy
ZSEE).


5. Chęć przekazania sprzedawcy zużytego sprzętu proszę zgłaszać na przykład w następujący
sposób: mailowo na adres info@coolstore.pl lub telefonicznie pod numerem +48 32 37
37 928.


W związku z tym, że sprzedajemy urządzenia elektroniczne firma posiada numer rejestrowy nadany
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr GIOŚ E0012433WZBW.
Informacja dot. Kosztów Gospodarowania Odpadami (KGO)
Konsument ma prawo do informacji o wysokości Kosztów Gospodarowania Odpadami (art. 25, ust. 7
ustawy ZSEE).


Stawka opłaty produktowej wynosi dla: 1) grupy sprzętu nr 3 określonej w załączniku nr 1 do ustawy
– od 4 zł do 8 zł za 1 kg, innych grup sprzętu niż grupa wskazana w pkt 1 – od 0 zł do 2 zł za 1 kg.
Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: www. rzseie.gios.gov.pl

pixel