REGULAMIN ZAKUPÓW

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
CoolStore – Hurtownia Chłodnictwa
obowiązuje z dniem 28.02.2024
   
1.   DEFINICJE
1.1 Sklep – sklep internetowy CoolStore – Hurtownia Chłodnictwa Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.coolstore.pl,
1.2. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest Technika Chłodzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-807), ul. Pyskowicka 24, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351271, NIP: 648-272-31-30, Regon numer: 241531848,
1.3. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
1.4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
1.5**. Przedsiębiorca na prawach konsumenta** - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
1.7 Klient- Konsument lub Przedsiębiorca, który posiada Konto oraz zawiera umowę ze Sprzedawcą,
1.8. Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca, który nie posiada indywidualnego Konta, z którym, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być zawarta umowa ze Sprzedawcą;,
1.9. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło,
1.10. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia,
1.11. Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą,
1.12. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
1.13. Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Klienta po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Klient wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu,
1.14. Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.
1.15. Administrator Danych – Technika Chłodzenia Sp. Z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-807), ul. Pyskowicka 24, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351271, NIP: 648-272-31-30, Regon numer: 241531848,
1.16. Newsletter – biuletyn informacyjny Sklepu.
1.17. Karta Produktu- podstrona wyświetlająca specyfikację Towaru.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Sklep internetowy CoolStore – Hurtownia Chłodnictwa dostępny pod adresem internetowym www.coolstore.pl prowadzony jest przez spółkę Technikę Chłodzenia Sp. z o.o.  z siedzibą w Zabrzu (41-807), ul. Pyskowicka 24, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351271, NIP: 648-272-31-30, Regon numer: 241531848.
2.2. Dane do kontaktu dla Użytkowników/ Klientów:
2.2.1. Adres: Technika Chłodzenia Sp. z o.o., ul. Pyskowicka 24, 41-807 Zabrze;
2.2.2. E-mail: info@coolstore.pl;
2.2.3. Telefon: 32 37 37 928 lub 32 428 56 48;
2.2.4. Fax: 32 37 37 921;
2.3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią nn. Regulaminu. Użytkownik/ Klient oświadcza, że  w pełni zapoznał się z brzmieniem niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.
2.4. Prawa i obowiązki Użytkowników/ Klientów oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.5. Użytkownicy/Klienci mogą uzyskać dostęp do nn. Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.coolstore.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE
3.1. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
3.2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Użytkownik/ Klient  powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
3.3. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz  w naszej Polityce cookies.

4. REJESTRACJA
4.1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Sklepu internetowego.
4.2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
4.2.1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
4.2.2. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie,
4.2.3. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych w procesie rejestracji konta oraz w procesie korzystania ze Sklepu. Szczegółowo opisane w punkcie 14 nn. Regulaminu.
4.3. Klient  jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Klient  jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Klient  ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim, w tym także za działania spowodowane przez te osoby w zakresie, w jakim posłużą się one kontem Klienta.
4.4. Sprzedawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
4.4.1. Sprzedawca stwierdzi, iż Klient naruszył postanowienia Regulaminu,  a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
4.4.2. Klient  nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę w Regulaminie,
4.4.3. Klient nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub w przypadku zawieszenia Konta,
4.4.4. Klient Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni od dnia rejestracji,
4.4.5.Klient  w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady,
4.5. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

5. ZAMÓWIENIA
5.1. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium całej Polski polegającą na sprzedaży hurtowo – detalicznej Towarów z branży HVACR (chłodnictwo-klimatyzacja).
5.2. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez:
5.2.1. Formularz zamówienia dostępny na stronie: www.coolstore.pl,
5.2.2. Pocztę elektroniczną, na wskazany adres e-mail Sprzedawcy : info@coolstore.pl;
5.2.3. Telefon na numery przeznaczone do składania zamówień wskazane przez Sprzedawcę 32 373 79 28 lub 32428 56 48;
5.3. Użytkownik/ Klient  jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym w szczególności do podania swojego imienia, nazwiska (nazwy/ firmy), adresu do doręczeń oraz numeru NIP w przypadku przedsiębiorcy, numery telefonu oraz adresu e-mail.
5.4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.
5.5. Dla Użytkownika/ Klienta  oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte na Karcie Produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
5.6. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki Towaru. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Użytkownikowi/ Klientowi  będącemu Konsumentem.
5.7. Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia od jego złożenia do wysyłki Towaru  Użytkownikowi/ Klientowi  wynosi 2 dni robocze.
5.8. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Towarach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. Zm..).
5.9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:
5.9.1. dla zamówień złożonych poprzez formularz zamówienia dostępny w Sklepie – po wejściu na stronę internetową www.coolstore.pl , dokonując wyboru Towaru i podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlone Użytkownikowi/ Klientowi  komunikaty oraz informacje dostępne na stronie tj. w szczególności wybór produktu, ilość produktów, zawartość koszyka, formach złożenia zamówienia (poprzez logowanie, założenia konta, bądź bez rejestracji), sposób dostawy, sposób zapłaty. Następnie Klient bądź Użytkownik akceptuje Regulamin, Politykę Prywatności, a także potwierdza znajomość warunków ewentualnej reklamacji. Końcowo Klient bądź Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia.
5.9.1.1. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
5.9.1.2. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Użytkownik/ Klientowi  ma możliwość modyfikowania wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru.
5.9.1.3. Po podaniu przez Użytkownika/ Klienta  korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informację dotyczące:
5.9.1.3.1. Przedmiotu zamówienia,
5.9.1.3.2. Jednostkowej i łącznej ceny zamawianych produktów lub usług , w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów,
5.9.1.3.3. Wybranego sposobu płatności,
5.9.1.3.4. Wybranego sposobu dostawy,
5.9.1.3.5. Orientacyjnego czasu dostawy,
5.9.1.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści nn. Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
5.9.1.5. Wysłanie przez Użytkownika/ Klienta  Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Techniką Chłodzenia sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
5.9.1.6. Po złożeniu zamówienia Użytkownik/ Klient  otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr …”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5.9.1.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika/ Klienta  wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie powyżej.
5.9.2. Dla zamówień złożonych przez telefon - z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia takiego zamówienia poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres Klienta bądź Użytkownika.,
5.9.3. Dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez Użytkownika/ Klienta  zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawcy z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Towarów  do realizacji.
5.10. Zamówienie będzie  realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
5.11. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Użytkownika/Klienta  o braku zamówionych Towaru   w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni roboczych) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni roboczych) lub zrezygnować z zamówionego Towaru  albo z całości zamówienia.
5.12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Towaru lub podania błędnej ceny , Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni roboczych od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Użytkownika/Klienta  i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

6. PŁATNOŚCI
6.1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są podane w wartościach netto i brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonych w polskich złotych przeliczanych wg kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia złożenia zamówienia.
6.1.1 Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar.
6.1.2. Sprzedający uwidacznia w Sklepie cenę Towaru w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości.
6.1.3. W przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
6.1.4.   Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedający uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
6.2. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.
6.3.Użytkownik/ Klient  dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
6.4.Użytkownik/Klient  przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności, spośród podanych poniżej:
6.4.1. płatność za pobraniem,
6.4.2. płatność przelewem na  rachunek bankowy  Sprzedającego,
6.4.3. płatność internetowa za pomocą systemu płatności (Imoje),
6.4.4. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym Towaru.
6.5. W przypadku, gdy Użytkownik/Klient  wybrał formę płatności przy wykorzystaniu zewnętrznego systemu płatności; system ten może pobierać dodatkową prowizję, o czym Kupujący jest informowany w procesie składania zamówienia. Użytkownik/Klient  zobowiązuje się jednocześnie pokryć przedmiotową prowizję.
6.6. W przypadku, gdy Użytkownik/Klient  wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka Towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6.7. Użytkownik/Klient  ponosi opłatę za doręczenie Towaru  pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.
6.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów  prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Użytkownik/Klient  będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

7. DOSTAWA
7.1. Użytkownik/Klient  może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów :
7.1.1. dostarczenie Towarów  na adres podany przez Użytkownika/Klienta  w zamówieniu przez firmę kurierską (GLS, DPD, RABEN),
7.1.2. odbiór w Paczkomatach Inpost,
7.1.3. odbiór osobisty.
7.2. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Użytkownika/Klienta  podczas składania zamówienia w Sklepie.
7.3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Użytkownik/ Klient  jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia. Jeżeli koszty przesyłki nie mogą być, w chwili składania zamówienia, automatycznie ustalone przez system informatyczny (np. dla przesyłek o wadze większej niż 31,5 kg, dla których koszt wysyłki uzależniony jest od odległości), koszt ten określany jest w przesłanym potwierdzeniu zamówienia. W takim przypadku dalsza realizacja zamówienia zostaje wstrzymana do chwili otrzymania od Użytkownika/ Klienta o akceptacji podanych kosztów przesyłki (potwierdzenia zamówienia).
7.4. Koszty dostawy Towaru  ponosi Użytkownik/ Klient , o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. Aktualne koszty i warunki dostawy znajdują się na stronach internetowych Sklepu w zakładce Warunki Dostawy.
7.5. Użytkownik/ Klient  zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru  w terminie przewidzianym przez dostawcę.

8.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA NIEZGDONOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
8.1. Towary  oferowane w Sklepie są wolne od wad oraz są objęte dwunastomiesięczną gwarancją producenta lub sprzedawcy, o ile opis danego Towaru tak stanowi.
8.2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z umową  w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U.2022.1360  ze zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 21 lutego 2020 roku (Dz.U.2020.287 ze zm.) .
8.2.3. Sprzedawca nie odpowiada za wady powstałe na skutek nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia sprzedanej rzeczy, o ile robiły to osoby, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
8.2.4. Sprzedawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Użytkownik/ Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
8.2.5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Użytkownika/ Klienta będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień.
 8.3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Towaru przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Towaru  przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Towaru , a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.
 8.4. Po otrzymaniu Towaru  zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Towaru  lub też innych nieprawidłowości Towaru  zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
 8.5. Reklamacji Towaru  Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Towaru .
 8.6.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 8.7. Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie (Załącznik nr 2) , przy pomocy poczty elektronicznej na adres: serwis@tchw.pl lub w formie pisemnej na adres Technika Chłodzenia Sp. z o.o., ul. Pyskowicka 24, 41-807 Zabrze.
 8.8. Do reklamowanego Towaru  zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię, co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej, jednak może znacznie wydłużyć jej rozpatrzenie. W takiej sytuacji deklarowany w pkt 8.13 czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. .
 8.9.W przypadku braku zgodności Towaru z umową Konsument może:
8.9.1. żądać wymiany lub naprawy Towaru;
8.9.2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
8.9.3. odstąpić od umowy (Załącznik nr 3)
8.9.4. Uprawnienia określone w pkt. 8.9.2. i 8.9.3. powyżej przysługują Konsumentowi, gdy Sprzedawca odmówił uprzednio doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, niezgodność z Umową występuje nadal pomimo uprzedniej próby naprawy Towaru, brak zgodności towaru z umową jest istotny lub Sprzedawca oświadczył, że nie doprowadzi Towaru do stanu zgodnego z umową.
8.9.5. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek obniżenia ceny, nie później niż  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
8.9.6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zwraca zakupiony Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
8.10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
8.11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z umową.
8.12. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty dostawy ponosi Sprzedawca. Konsument winien udostępnić Sprzedawcy niezgodny z umową Towar na jego koszt. Reklamowany Towar należy odesłać na adres: Technika Chłodzenia Sp. z o.o., ul. Pyskowicka 24, 41-807 Zabrze. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Towaru albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Towar udostępnić w miejscu w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego Towaru albo na żądanie Sprzedawcy przestać fotokopię Towaru, ze wskazaniem uszkodzonej/lub wymagającej naprawy części na adres e-mail info@coolstore.pl
8.13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru  jest nieistotna.
8.14. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
8.15. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
8.15.1. pisemnie na adres reklamującego,
8.15.2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
8.15.3. drogą telefoniczną.
8.16. W stosunku do Konsumenta Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, natomiast w stosunku do Przedsiębiorców Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie od 14 – 90 dni od dnia jej otrzymania.
8.17. Postanowienia ustępu 8 mają tożsamo zastosowanie do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta tj. osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG. Przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie, art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.8.17. Postanowienia ust. 8 nie znajdują zastosowania w stosunku do Przedsiębiorców, za wyjątkiem tych, o których mowa w pkt. 8.15 i pkt 8.16. powyżej.
8.18. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Kupujący ponosi koszt zwrotu Towaru wedle obowiązujących stawek u realizującego zlecenie przewoźnika oraz koszty ekspertyzy Towaru związanej z ustaleniem ew. wady Towaru.
 
9. REKLAMACJA USŁUG SKLEPU W POZOSTAŁYM ZAKRESIE
9.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w nn. Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
9.2. Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:
9.2.1. dane tożsamości Użytkownika/ Klienta;
9.2.2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
9.2.3. okoliczności uzasadniające reklamację;
9.2.4. podpis Użytkownika/ Klienta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
9.3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
9.4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
9.4.1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
9.4.2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika/ Klienta. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
9.4.3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
9.4.4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
9.5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Użytkownika/ Klienta .
9.6. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
9.7. W stosunku do Konsumenta Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, natomiast w stosunku do Przedsiębiorców Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie od 14 – 90 dni od dnia jej złożenia.
9.8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
9.8.1. pisemnie na adres reklamującego,
9.8.2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
9.8.3. drogą telefoniczną.
9.9. Informujemy, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w szczególności:
9.9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika/Klienta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
9.1.2. Użytkownik/Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Użytkownik/Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
b) Użytkownik/Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
9.1.3. Użytkownik/Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
9.1.4.. Użytkownik/Klient, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać
z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 
10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10.1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość (poza lokalem przedsiębiorstwa) składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. (Załącznik nr 3).
10.2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się:
10.2.1. dla umowy, w wykonaniu której  Sprzedawca  wydaje Towar , będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru  w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
10.2.1.1. obejmuje wiele Towarów , które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
10.2.1.2. polega na regularnym dostarczaniu Towarów  przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
10.2.2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
10.3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
10.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane:
10.4.1. pisemnie na adres Technika Chłodzenia Sp. z o.o., ul. Pyskowicka 24, 41-807 Zabrze,
10.4.2. pocztą elektroniczną na adres info@coolstore.pl. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do nn. Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
10.5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
10.6. Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwracany przez Konsumenta Towar  powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.  Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru w zakresie, w jakim nie przekraczają one kosztu najtańszego sposobu dostawy.
10.7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru .
10.8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Towaru  niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towaru  Sprzedawcy przed jego upływem.
10.9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta to ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Towaru  z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
10.10.1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar  nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
10.10.2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar  ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
10.10.3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar  dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10.10.4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar , który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
10.10.5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
10.12. Postanowienia ustępu 10 nie znajdują zastosowania do Przedsiębiorców za wyjątkiem Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

11. PRZEDSIĘBIORCA JAKO KUPUJĄCY
11.1. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje. Jednakże każda sytuacja będzie indywidualnie rozpatrywana a w niektórych przypadkach Sprzedawca może takie odstąpienie uwzględnić. Kupujący będący Przedsiębiorcą nie będzie miał jednak żadnego roszczenia względem Sprzedawcy o uznanie takiego odstąpienia za skuteczne.
11.2. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca odpowiada wobec Przedsiębiorcy z tytułu niezgodności Towaru z umową w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.2022.1360 ze zm.), z zastrzeżeniem postanowień poniższych:
11.2.1. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru Przedsiębiorcy.
11.2.2. Po otrzymaniu Towaru  Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać stan dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Towaru lub też innych nieprawidłowości Towaru  Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Przedsiębiorcę powoduje utratę uprawnień z tytułu niezgodności Towaru z umową.
11.2.3. Jeżeli wada rzeczy wyszła na jaw dopiero później, a jej stwierdzenie przy odbiorze dostarczonej przesyłki było obiektywnie niemożliwe Przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie nie później niż w terminie 7 dni od daty jej stwierdzenia, pod rygorem utraty uprawnień z tytuły niezgodności Towaru z umową.
11.2.4. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć reklamowany Towar Sprzedającemu na swój koszt.
11.2.5. Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie (Załącznik nr 2), przy pomocy poczty elektronicznej na adres: serwis@tchw.pl lub w formie pisemnej na adres Technika Chłodzenia Sp. Z o.o., ul. Pyskowicka 24, 41-807 Zabrze.
11.2.6. W przypadku, gdy Przedsiębiorca realizując swoje uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności Towaru z umową domaga się wymiany lub naprawy Towaru  ew. demontaż i dostarczenie, reklamowanego Towaru  do Sprzedawcy, koszty robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia Towaru odbywa się przez Przedsiębiorcę i na jego koszt, chyba że Strony ustalą inaczej. Reklamowany Towar  należy wówczas odesłać na adres: Technika Chłodzenia Sp. Z o.o., ul. Pyskowicka 24, 41-807 Zabrze.
11.2.7. Do reklamowanego Towaru  należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii może być przyczyną odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę.
11.2.8. Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową  w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu bezpośrednich i pośrednich strat wynikłych z użytkowania zakupionego Towaru bądź też niemożliwości jego użycia.
 
12. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
12.1. W trosce o dobro Użytkowników/ Klientów  oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
12.2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników/ Klientów lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.
12.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących nn. Regulamin oraz / bądź zasady związane z działalnością Sklepu. 
12.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia. 
12.5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Użytkownik/ Klientów, korzystając ze Sklepu wyraża zgodę.

13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
13.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepu zgodnie z Regulaminem w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika/ Klientów części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
13.2. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej Sklepu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego oraz tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które wynika ze zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

14.  DANE OSOBOWE
14.1. Przetwarzanie danych osobowych przez Sklep odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest pod adresem: https://www.coolstore.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html . Klient bądź Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Polityką Prywatności i akceptując niniejszy Regulamin akceptuje jednocześnie jej treść.
 
15. NEWSLETTER
15.1.Użytkownik/ Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, po przez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy rejestracji lub po przez stronę internetową coolstore.pl. Użytkownik/Klient   w przypadku wyrażenia takiej zgodny będzie otrzymywał na podany adres e-mail Newsletter Sklepu.
15.2. Użytkownik/ Klient  w każdym dowolnym czasie może samodzielnie zrezygnować z Newslettera Sklepu po przez odznaczenie odpowiedniej opcji na swoim Koncie Sklepowym lub klikając w odpowiedni link deaktywujący znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

16. ZMIANY REGULAMINU
16.1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych. Ważną przyczynę stanowi w szczególności zmiana stanu prawnego obowiązującego w Polsce.
16.2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
16.3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian, o ile są one mniej korzystne dla Użytkownika/ Klienta.
16.4. Nie wymaga zmiany nn. Regulamin w czasie wprowadzania przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17.1. Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
17.1.1. Nie należy umieszczać sprzętu elektrycznego i/lub elektronicznego razem z innymi odpadami.
17.1.2. Posiadacz/ właściciel zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
17.1.3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tożsamy, co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje w Zabrzu (41-807), ul. Pyskowicka 24.
17.1.4. Wolę przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu można zgłaszać za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres: info@coolstore.pl.
17.1.5. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla środowiska lub życia.
17.1.6. Sprzedawca posiada numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nr GIOŚ: E0012433WZBW.
17.1.7. Proszę pamiętać, że segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, pochodzący z gospodarstwa domowego, chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych środowiska oraz obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.
17.1.8. Punkty zbierania zużytego sprzętu są określone  na stronie internetowej danej gminy.
17.2. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi/ Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
17.3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
17.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w nn. Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
17.5. Zdjęcia umieszczone w serwisie mogą  odbiegać wyglądem od oryginału. W niektórych przypadkach zamiast zdjęcia danego Towaru  może też zostać umieszczone zdjęcie poglądowe (towaru  podobnego) - zawsze w takim przypadku wraz ze zdjęciem zostanie umieszczona informacja o tym fakcie.
17.6. Zamieszczone w serwisie filmy instruktażowe mają charakter jedynie poglądowy. Wszelkie czynności podejmowane w ich oparciu powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. W każdym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z tego tytułu.
17.7. Kalkulator kurtyn chłodniczych dostępny na stronie Sklepu ma jedynie charakter poglądowy powstał w celu udzielenia pomocy w wyliczaniu materiału potrzebnego do wykonania kurtyny wstęgowej. W celu poprawnego wyliczenia potrzebnego materiału, niezbędne jest zapoznanie się instrukcją. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane używaniem kalkulatora.
17.8. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
17.9. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres info@coolstore.pl.  
 
Załącznik nr. 1 – Obowiązujący regulamin sklepu
Załącznik nr.2 – Formularz reklamacyjny
Załącznik nr. 3 – Formularz odstąpienia od umowy  
Archiwum:
Regulamin - obowiązujący od 2015-01-15
Regulamin - obowiązujący od 2018-05-25
Regulamin - obowiązujący od 2019-02-18


pixel